Now LivaNova

Cyberonics is nu LivaNova. Meer informatie hier.

Gebruiksvoorwaarden

In deze gebruiksvoorwaarden worden de regels uiteengezet die gelden voor bezoekers van de website van LivaNova ('Gebruikers'). De website is eigendom van LivaNova PLC.

De benaming "LivaNova" verwijst naar onze totale bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van LivaNova PLC en zijn dochtermaatschappijen. LivaNova behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gebruikers worden daarom uitgenodigd bij elk bezoek aan de website kennis te nemen van deze Gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met al deze voorwaarden. Als Gebruikers er niet mee instemmen zich te houden aan deze Voorwaarden, hebben zij geen toegang tot en kunnen zij geen informatie van deze website gebruiken of downloaden.

DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE VORMT GEEN MEDISCH ADVIES OF ADVIES OVER ZAKELIJKE DIENSTEN

Gebruikers worden erop attent gemaakt dat deze website alleen algemene informatie bevat over onze producten en diensten en hoe deze door patiënten kunnen worden gebruikt. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld 'zoals het is' en 'zoals beschikbaar', wijzigt snel, en is daarom alleen bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze website neemt niet weg dat het noodzakelijk is dat patiënten hun zorgverlener raadplegen voor diagnose en behandeling, ook in verband met de door LivaNova aangeboden producten en diensten.

DEZE WEBSITE BIEDT GEEN PRODUCTEN TE KOOP EN BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN AAN

Deze website biedt geen producten van LivaNova te koop aan, en de informatie wordt alleen verstrekt voor algemene educatieve en informatieve doeleinden. Afhankelijk van de locatie van Gebruikers kan informatie zichtbaar zijn over producten en behandelingen die in het land van de Gebruiker niet beschikbaar of toegelaten zijn.

GEEN AANBOD VOOR VERKOOP OF UITNODIGING VOOR INVESTEERDERS

De informatie op deze website vormt geen aanbod of verzoek tot openbare verkoop, aankoop of verwerving van aandelen van de op deze Website genoemde bedrijven, ongeacht toepasselijke jurisdictie of locatie. De informatie op deze website is niet bedoeld ter onderbouwing van een beslissing om al dan niet te investeren. Deze website bevat geen juridisch of financieel advies. Zie de geconsolideerde rekeningen voor een overzicht van de huidige financiële positie van de op deze website genoemde bedrijven.
Deze website bevat "toekomstgerichte verklaringen" die op het moment van afgifte waren gebaseerd op toen geldende redelijke aannamen en verwachtingen van het bedrijfsmanagement inzake toekomstige gebeurtenissen, prestaties en ontwikkelingen. Als deze onderliggende aannamen of verwachtingen onnauwkeurig of niet bekend blijken te zijn of te zijn geweest, of indien risico's of onzekerheden uitkomen of zijn uitgekomen, kunnen werkelijke resultaten afwijken of in belangrijke mate afwijkend zijn geweest van de verwachtingen en projecties die het bedrijf in deze verklaringen heeft gegeven. Tot deze risico's en onzekerheden behoren ook de algemene omstandigheden in de bedrijfssector en concurrentie, economische omstandigheden, zoals fluctuaties in rentevoet en wisselkoersen, technologische vooruitgang en door concurrenten verworven patenten, aan ontwikkeling van nieuwe producten inherente uitdagingen, zoals het verkrijgen van goedkeuring van regelgevende instanties, binnen- en buitenlandse hervormingen in de gezondheidszorg en wetten en regelgeving van overheden, alsmede trends in kostenbeheersing van gezondheidszorg. LivaNova acht zich niet verplicht om toekomstgerichte verklaringen te actualiseren als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

GEEN GARANTIE VOOR NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID EN GEEN WAARBORGEN

LivaNova neemt alle voorzorgsmaatregelen die redelijk nodig worden geacht om op deze website informatie te geven die op het moment van publicatie correct en actueel is. Alle inhoud van deze website wordt daarom beschikbaar gesteld 'zoals het is' en 'zoals beschikbaar'. In verband hiermee worden door LivaNova geen garanties gegeven. LivaNova wijst uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, hetzij uitdrukkelijk vermeld of impliciet, wettelijk of anderszins, met inbegrip van de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor het doel en niet-overtreding. Hoewel alle inspanningen worden gedaan om de kwaliteit van de op deze website geboden informatie te waarborgen, biedt LivaNova geen garanties of waarborgen voor de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, actualiteit of volledigheid van de informatie op deze Website, noch de garantie dat het gebruik van deze website niet wordt onderbroken, beschikbaar of foutloos is. Gebruikers zijn er voorts verantwoordelijk voor om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen zodat inhoud die van deze Website wordt verkregen niet wordt aangetast door virussen of vergelijkbare computercodering.

In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen of uitsluitingen van impliciete garanties niet toegestaan. Daardoor kan een of meerdere van bovengenoemde beperkingen niet op u van toepassing zijn. Gebruikers stemmen ermee in dat LivaNova, zelfs na te zijn geïnformeerd over risico's, niet aansprakelijk is voor schade als gevolg van het gebruik of van het niet kunnen gebruiken van deze Website, mede in relatie tot alle garanties, contracten, onrechtmatige daden, aansprakelijkheid buiten schuld of een andere juridische theorie. Deze gebruiksvoorwaarde geldt voor LivaNova, diens functionarissen, directeuren, medewerkers en leveranciers vermeld in de website. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt voor alle verliezen, met inbegrip van directe of indirecte, speciale, exemplarische, incidentele, economische of punitieve schade. De eventuele totale aansprakelijkheid van deze partijen bedraagt in alle gevallen maximaal 200 euro, behoudens indien een dergelijke beperking wettelijk verboden is.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN LIVANOVA

Merken en handelsmerken die in deze Website zijn opgenomen zijn eigendom van LivaNova en worden beschermd door de wetten van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en andere buitenlandse wetten. Voor het gebruik of reproductie van dergelijke intellectuele eigendomsrechten is voorafgaande toestemming van LivaNova vereist.
Gebruikers worden erop attent gemaakt dat informatie op deze website alleen voor persoonlijk gebruik en niet voor enig commercieel doel mag worden overgedragen. Behoudens waar in de website anders wordt aangegeven, is het gebruikers toegestaan voor persoonlijk gebruik fotokopieën en afdrukken te maken, en delen van deze Website te e-mailen of te downloaden op voorwaarde dat in al die kopieën wordt vermeld dat de eigendomsrechten berusten bij LivaNova, en melding wordt gemaakt van de uitsluitingen van aansprakelijkheid en garanties en waarborgen die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen. Behoudens zoals hiervoor vermeld is het Gebruikers niet toegestaan logo's of merken van LivaNova op welke manier dan ook weer te geven of te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van LivaNova. Elk ander gebruik van deze website of delen daarvan is verboden.


LINKS NAAR DEZE WEBSITE

De huidige Gebruiksvoorwaarden biedt Gebruikers een niet-exclusieve, beperkte en herroepbare toestemming om een link naar deze website te plaatsen. LivaNova behoudt zich het recht voor om deze toestemming op elk moment en naar eigen goeddunken te herroepen. Indien de toestemming wordt ingetrokken, dienen gebruikers alle links naar deze website te verwijderen en, indien van toepassing, onbruikbaar te maken. LivaNova wijst elke aansprakelijkheid af voor de inhoud of presentatie van een website via dewelke via hyperlinks of dergelijke, toegang wordt verkregen tot de onderhavige website. Evenzo wijst LivaNova elke aansprakelijkheid af voor websites die via hyperlinks in deze website bereikt worden. Gebruikers die een hyperlink op hun website willen plaatsen die toegang geeft tot deze Website dienen LivaNova eerst toestemming te vragen door contact opnemen met corporate.communications@LivaNova.com. LivaNova geeft Gebruikers geen toestemming om links te gebruiken via zogenoemde 'Framing'. Het gebruik van deze website, delen ervan of links ernaartoe, is verboden met betrekking tot websites die redelijkerwijs beschouwd kunnen worden als obsceen, vulgair, lasterlijk, in enig opzicht onwettig, intimiderend of beledigend. Deze website bevat, alleen ter informatie en voor gebruiksgemak, links naar andere Websites van bedrijven die eigendom zijn van of beheerd worden door LivaNova. Deze websites bevatten mogelijk informatie over producten die in uw rechtsgebied niet verkrijgbaar of toegestaan zijn. Uw gebruik van niet door LivaNova beheerde websites is voorts onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden of vergelijkbare voorwaarden van die websites, en LivaNova wijst elke aansprakelijkheid daarvoor af, mede in relatie tot het privacybeleid van die websites.

VERSTUURDE BERICHTEN VAN GEBRUIKERS

LivaNova stelt het op prijs uw mening te horen over deze website, de inhoud en het ontwerp en hoe we de geboden informatie kunnen verbeteren. Gebruikers worden eraan herinnerd dat indien zij vrijwillig besluiten via deze website informatie te versturen, deze informatie wordt beschouwd als niet-persoonlijk, niet-vertrouwelijk en niet door eigendomsrechten beschermd (behalve persoonlijke gegevens zoals gedefinieerd in de privacyverklaring van de LivaNova Group).

Deze website geeft Gebruikers mogelijk ook toegang tot online informatiebronnen, fora, gebruikers-chatdiensten en dergelijke. LivaNova wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan af. LivaNova behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken informatie die door Gebruikers via deze website is verstuurd geheel of gedeeltelijk te wissen, te verplaatsen of te bewerken. Gebruikers stemmen ermee in:
op geen enkele manier informatie te versturen die toepasselijke wetten schendt, die obsceen, beledigend of anderszins ongepast is, of die virussen of vergelijkbare computercodes bevat; en begrijpen dat verstuurde informatie wordt behandeld als niet-vertrouwelijk; dat het versturen van informatie LivaNova het onherroepelijke recht geeft om die informatie via elk medium te gebruiken, kopiëren, wijzigen, publiceren, presenteren, verzenden of weer te geven in overeenstemming met de privacyverklaring van LivaNova. Gebruikers doen afstand van elk aan dergelijke informatie verbonden moreel recht.

SCHEIDBAARHEID EN VOORTZETTING

Als een deel van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde autoriteit niet van toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van toepassing en van kracht voor zover wettelijk toegestaan. De verplichtingen van de Gebruikers krachtens deze Voorwaarden, met inbegrip van de hoofdstukken GEEN GARANTIE VOOR NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID EN GEEN WAARBORGEN, INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN LIVANOVA en VERSTUURDE BERICHTEN VAN GEBRUIKERS, blijven na beëindiging van deze Voorwaarden van kracht. Gebruikers stemmen ermee in dat zij, indien zij derden op welke manier dan ook benadelen door gebruik van deze website, LivaNova schadeloos stellen en vrijwaren tegen elke aansprakelijkheid voor dergelijk nadeel.

JURISDICTIE EN RECHTSGEBIED

Door deze website van LivaNova, met inbegrip van aangesloten links, te gebruiken, stemmen gebruikers ermee in dat de wetten van Engeland en Wales van toepassing zijn op alle geschillen die ontstaan door het gebruik van deze website, waarbij strijdige wettelijke beginselen niet in aanmerking worden genomen. Alle geschillen met LivaNova die op welke manier dan ook ontstaan door het gebruik van deze website, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Londen, VK.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Deze website van LivaNova kan links bevatten naar websites die door derden worden beheerd. LivaNova heeft geen zeggenschap over deze gekoppelde websites, en LivaNova is niet verantwoordelijk voor de inhoud op eender welke internetsites die aan deze website zijn gekoppeld. Dergelijke links impliceren niet dat LivaNova materiaal op eender welke andere website goedkeurt en LivaNova wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot uw toegang tot dergelijke gekoppelde websites. LivaNova biedt links naar andere internetsites om gebruikers van dienst te zijn; u bezoekt internetsites die aan deze website zijn gekoppeld op eigen risico.

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen u en LivaNova, dient u zich te houden aan het volgende beleid van LivaNova voor het plaatsen van links: (i) elke link naar een website van LivaNova mag alleen een tekstlink zijn die duidelijk wordt gemerkt met "LivaNova WEBSITE", (ii) het uiterlijk, de positie en andere aspecten van de link mogen niet de goodwill schaden of afzwakken die wordt geassocieerd met de namen en handelsmerken van LivaNova, (iii) de link moet "verwijzen" naar de oorspronkelijke domeinnaam van de LivaNova website en niet naar andere pagina's binnen de website, (iv) het uiterlijk, de positie en andere kenmerken van de link mogen niet de verkeerde indruk wekken dat uw organisatie of entiteit wordt gesponsord door, is aangesloten bij, of is geassocieerd met LivaNova, (v) als de link door een gebruiker wordt geselecteerd, dient de website op volledig scherm te worden getoond en niet binnen een "frame" op de website die de link heeft geplaatst, en (vi) LivaNova behoudt zich het recht voor om de toestemming voor plaatsing van de link op elk moment en naar eigen goeddunken te herroepen.